τεχνικό γραφείο
Ιωάννης Γιαννόπουλος και συνεργάτες

mail : info@igce.gr
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ)

  • Κτίρια από σκυρόδεμα
  • Μεταλλικές κατασκευές (μεταλλικά κτίρια-βιομηχανικά)
  • Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία (πέτρινα κτίρια)
  • Επισκευές-ενισχύσεις κτιρίων
  • Ξύλινες κατασκευές (στέγες - κτίρια)
  • Μελέτες ικριωμάτων για ειδικά τεχνικά έργα (γέφυρες,..)

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ)


Copyright © 2014 www.igce.gr

Copyright © 2011.... igce.gr  
structural engineering
www.igce.gr

Ενημ. 21.04.15