mail : info@igce.gr
τεχνικό γραφείο
Ιωάννης Γιαννόπουλος και συνεργάτες
Αναλαμβάνουμε την
διαδικασία για την
τακτοποίηση αυθαιρέτων
βάση του Ν.4014/2011 

Επικοινωνήστε
μαζί μας
για πληροφορίες.

structural engineering
Τα 5 σημεία της Διαδικασίας Ενταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων όπως ανακοινώθηκαν από το ΤΕΕ

Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.
Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση
της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το "προσωρινό πρόστιμο"

Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά έως 29 Φεβρουαρίου 2012
την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν "μοναδικό αριθμό" για το αυθαίρετο,
εντολή και πληρωμή του κατάλληλου "τέλους υπαγωγής" στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το
ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα
της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης.
Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την
πρώτη από αυτές να καταβάλλεται μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία. Βάσει αυτών γίνεται ο
υπολογισμός του "τελικού προστίμου" και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από
το σύστημα.

Ο μηχανικός υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα
ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Μαρτίου 2012 (αρχική προθεσμία). Με τη διαπίστωση της πληρότητας
αυτών, εκδίδεται αυτόματα "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ". Πρόκειται για τυποποιημένο
έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου.
Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Πώς καθορίζεται το ύψος του ενιαίου ειδικού προστίμου;

Το ύψος του προστίμου προκύπτει από ένα εύρος παραγόντων που εξασφαλίζουν κατά το
δυνατό δίκαιο, αναλογικό και διαβαθμισμένο αποτέλεσμα υπολογισμού. Οι παράγοντες που
καθορίζουν το πρόστιμο βρίσκονται στο "Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και
υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου", ενώ ορίζονται κατ' αποκοπή πρόστιμα για ειδικές
κατηγορίες αυθαιρεσιών. Επίσης, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας
καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.

Ποιό είναι το ύψος του αρχικού παραβόλου;

Το ύψος του αρχικού παραβόλου κυμαίνεται από 500 έως 6.000 ευρώ ανάλογα με την
επικρατούσα χρήση και επιφάνεια της αυθαίρετης κατασκευής / χρήσης (εκπίπτει από το
τελικό πρόστιμο).

Σε πόσες δόσεις μπορώ να αποπληρώσω το σύνολο του προστίμου;
Τι θα γίνει αν καθυστερήσω την καταβολή των δόσεων;

Ο αριθμός των δόσεων καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου καθορίζεται σύμφωνα με
τη δήλωση του ενδιαφερομένου στην αίτηση του, ως εξής:
1) για ακίνητα κατοικίας: εικοσι οχτώ (28) μηνιαίες ή δέκα (10) τριμηνιαίες δόσεις.
2) για ακίνητα άλλης χρήσης: τριάντα τέσσερις (34) μηνιαίες ή δώδεκα (12) τριμηναίες
δόσεις.
Επίσης, σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου
είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέχρι
τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Η καθυστέρηση των δόσεων επιφέρει προσαύξηση
1% ή 3% κατά περίπτωση για κάθε μήνα καθυστέρησης, ενώ σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης
καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υπόχρεος
εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη ρύθμιση.

Γιατί με αφορά ο παρών νόμος περί ρύθμισης αυθαιρέτων;

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τις 21/09/2011 και έχει ως αντικείμενο
τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται
αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν
εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις. Για το λόγο αυτό, ορθό θα ήταν όλοι οι πολίτες-ιδιοκτήτες
που έχουν οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς τη συμφωνία της ιδιοκτησίας τους με τη
νόμιμη οικοδομική άδεια να ελέγξουν το ακίνητό τους για να έχουν το νόμιμο δικαίωμα
μελλοντικά μεταβίβασης ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος.

Τι συμβαίνει αν δεν δηλωθεί η μη-νόμιμη κατασκευή μου;

Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του
ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την
κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται
από την οικοδομική άδεια, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:
α. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου
και
β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί αυτής της αξίας σε ετήσια βάση.


www.igce.gr